Utfall av nyemission i HVR Water Purification AB (publ)


Stockholm i mars, 2022


HVR Water Purification AB (publ) (”HVR” eller ”Bolagets”) erbjudande av aktier riktat till allmänheten
i Sverige, (”Erbjudandet”), har avslutats.


Emissionsutfall:
• I emissionen tecknades 136 850 B-aktier för sammanlagt 8 895 250 SEK. Därmed kommer
antalet B-aktier i Bolaget ökat från10 884 391st. till högst 11 021 241st.
• Priset i Erbjudandet var 65 SEK per aktie, motsvarande ett totalt marknadsvärde på Bolaget
efter nyemissionen om cirka 768,4 MSEK, förutsatt att samtliga tecknade aktier betalas.
• Samtliga drygt 500 intressenter som tecknat Erbjudandet har tilldelats det antal aktier de
önskat i Erbjudandet.


Avräkningsnota med betalningsinstruktioner kommer inom kort att sändas ut av Bolagets
emissionsinstitut, Aqurat Fondkommission AB, till dem som tecknat och tilldelats aktier. Så snart
inbetalning för tecknade aktier inkommit, registreras emissionen hos Bolagsverket varefter de nya
aktierna begärs ut från Euroclear för att därefter bokas ut på det av investeraren angivet VP-konto
eller på depå. Leverans av tecknade och betalade aktier beräknas ske i vecka 14 (4–8) april 2022.


Ulf Larsson-Flink, ordförande, kommenterar:
Vi är tacksamma för det förtroende som investerare visat för HVR. Visserligen tecknades mindre än
förväntat av erbjudandet, men under rådande förhållanden kan det till trots, ses som ett gott
resultat.


Med de resurser vi nu har kommer vi att kraftsamla på två av våra produkter, vattenrenaren för
hemmiljö (köksapparat) och den mellanstora vattenrenaren för små grupper (kommersialisering av
pilotanläggningen i Odisha, Indien.)


Vi arbetar nu vidare med EU:s innovationsprogram där vi under våren 2022 kommer att ansöka om
ytterligare medel – ca 20 MSEK – för att färdigställa de två produkter som vi valt att fokusera på.
Efter det att produkterna har introducerats på marknaden finns det inom samma program möjlighet
till en investering i HVR från Europeiska Investeringsfonden i storleksordningen 100 MSEK, för att
genomföra den internationella marknadslanseringen.


För mer information, vänligen kontakta:
Ulf Larsson-Flink
Tel: 08-667 86 60
E-post: info@hvr.se

Läs PDF versionen av utlåtandet