Kvartal 3 2023. Information från HVR Water Purification

Strategiskt fokusskifte och licensöverföring

HVR fokuserar nu och satsar på större vatteninstallationer, med särskild tonvikt på projekt på samhällsnivå. Som en del av denna omställning har vi överfört licensen för hushållsvattensystem till vårt systerföretag, Hydromars. Mer detaljer om denna förändring och om kompensation till HVRs aktieägare kommer att skickas till aktieägaren via post i november 2023. Detta kommer att ge kraft åt målet att hantera vattenrelaterade utmaningar på en bredare skala.

Kombinerad Vatten- och Elproduktion

En annan utveckling under detta kvartal är integrationen av vatten- och elproduktionssystem. Vi arbetar aktivt med att utnyttja solfångare för att samtidigt generera elektricitet och använda överskottsvärme från solfångarna för att rena vatten. Denna innovativa metod stämmer överens med vårt åtagande att främja hållbara metoder och resurseffektivitet.

Uppgradering av Vattenreningsanläggningen i Odisha

Utrustningen vid skola i Odisha har nu uppgraderats till en helt solkraftdriven installation. Automatiseringsarbetet är också slutfört, vilket möjliggör självständig drift och fjärråtkomst till data. Det producerade vattnet är helt rent och används av skolbarnen. Värmen som tillhandahålls av de installerade solfångarna har visat sig vara begränsad, varför en mindre mängd vatten produceras, vilket inte räcker till alla elever i skolan. Förberedelser pågår för uppgradering tillsammans med kunden. Läs mer på deras hemsida.

Modulproduktionsanläggning i Tyresö

Vi är glada att meddela att vår modulproduktionsanläggning i Tyresö nu är fullt operationell och redo för massproduktion. Vi är nu klara att leverera högkvalitativa vattenreningsanläggningar i stor skala.

Kommande Utveckling

Under de kommande månaderna planerar vi att ytterligare förbättra Odisha-systemet. Vi kommer att installera ett koncentrerat solfångarsystem som kommer att öka mängden producerat vatten betydligt från existerande vattenreningsmoduler. Denna framsteg kommer att möjliggöra oss att omgående möta den ökande efterfrågan på rent vatten effektivt.

På längre sikt kommer vi att byta ut de gamla modulerna mot nya som tillverkas i Tyresö. Vi planerar också att byta ut nuvarande solpaneler mot en anläggning för HCPVT (High Concentrated Photovoltaic Thermal), alltså ett system för samtidig produktion av el och rent vatten som har utvecklats av IBM. Läs mer om IBM’s system här.