Inför bolagsstämman 2022

Aktieägarna i HVR Water Purification AB (publ.) 556380–8939 kallas till ordinarie
årsstämma tisdagen den 31 maj 2022 kl.18.00, 7A Posthuset, Vasagatan 28, Stockholm.
Lokal meddelas till dem som anmäler sig. Lättare förtäring.

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB
förda aktieboken senast den 20 maj 2022 samt anmäla sig på www.hvr.se/moten eller
per post till HVR, Vasagatan 7, 111 20 Stockholm senast den 24 maj 2022 kl.16.00.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste, för att erhålla rösträtt vid stämman,
tillfälligt inregistrera dessa i eget namn hos Euroclear Sweden AB senast den 20 maj
2022.


Av miljöskäl kommer årsredovisningen finnas tillgänglig på hemsidan.
Handling kan begäras från bolaget från den 27 april 2022 på adress HVR, Vasagatan 7,
111 20 Stockholm.


Kungörelser införda i PoIT och SvD den 26 april 2022.

Klicka här för kopia av kallelsen

Klicka här för kopia av förslag på bolagsordning

Klicka här för ärendepunkter